Gửi bình luận thành công. Từ điển đồng hồ xin cảm ơn bạn.
Xin vui lòng viết bằng tiếng Việt CÓ DẤU!